مهلت ارسال مقالات:
22 دی  96
  مهلت واریز هزینه ها:
25 دی 96
 برگزاری همایش:
 
17 بهمن 96
 صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه