چکیده+اصل مقاله: 9 خرداد 96
مهلت واریز هزینه: 9خرداد 96
ارسال بسته پستی: طی 12روز کاری
زمان کنفرانس: 11 خرداد ماه 96


صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 
ارسال چکیده+اصل مقالات: 9خرداد 96

آخرین مهلت واریز هزینه: 9  خرداد ماه 96

ارسال بسته پستی: طی 12 روز کاری

زمان کنگره : 11 خرداد ماه 96