مهلت ارسال مقالات:
22 دی  96
  مهلت واریز هزینه ها:
25 دی 96
 برگزاری همایش:
 
17 بهمن 96
 درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

دبیر علمی کنفرانس و رئیس کمیته داوران
پروفسور علی دشتی
رئیس کنفرانس
دکتر غلامرضا سبزقبایی