چکیده+اصل مقاله: 9 خرداد 96
مهلت واریز هزینه: 9خرداد 96
ارسال بسته پستی: طی 12روز کاری
زمان کنفرانس: 11 خرداد ماه 96


| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني